PARS APADANA TRADING CO

  

   بازرگانی پارس آپادانا      

 

PARS APADANA TRADING CO

 

 

             از دیگر محصولات وارداتی این بازرگانی شیرهای کنترلی است که جهت کنترل پروسه سختی ‏گیری آب در دستگاه‏های سختی‏ گیر

و فیلتراسیون آب در دستگاه‏های فیلتر، مورد استفاده قرار می‏ گیرد. نسل جدید شیرها که جایگزین شیرهای سولووالو قدیمی شده‏ اند، به راحتی

برروی مخازن (مخصوصاً مخازن  FRP) نصب گردیده و کنترل پروسه سختی گیری و یا فیلتراسیون را انجام می ‏دهند.