PARS APADANA TRADING CO

 

 بازرگانی پارس آپادانا      

 

PARS APADANA TRADING CO        

 

           در سختی‏ گیرها و فیلترهای شنی با بدنه فلزی جهت جلوگیری از خروج رزین و سیلیس از مخزن از این نازل‏ها استفاده می ‏شود. نازل های

فوق در سایزهای"1/2 و "1 و "2 و در مدل‏های مختلف  می‏ باشند.

این نازل ها دارای شیارهای ریزتر از رزین، سیلیس و کربن هستند که مانع از خروج آن‏ها از مخزن می ‏شوند.