PARS APADANA TRADING CO

 

      بازرگانی پارس آپادانا      

 

PARS APADANA TRADING CO    

 

 

مشخصات فنی مدل های کربن اکتیو از فایل های زیر قابل دانلود می باشند :

 

دانلود کاتالوگ AquaSorb1000                                         دانلود کاتالوگ AquaSorb2000